آیا تلگرام یک کارخانه تولید ثروت است؟

آیا تلگرام یک کارخانه تولید ثروت است؟

باید بدانیم که یکی از بزرگترین منبع های کسب درآمد از اینترنت که هیچ سرمایه اولیه ای نیاز ندارد بدون شک شبکه بزرگ تلگرام است که تبدیل به یک کارخانه تولید ثروت شده است