مرور برچسب

قانون تکانش

فرمول ویژه ریشه کن کردن تنبلی که نیوتون تجویز کرده است

چرا تنبلی میکنیم و راه غلبه بر تنبلی چیست؟چرا کارها و برنامه هایمان را شروع نمیکنیم؟چرا وقتی یک کاری را شروع میکنیم، بعد از مدت کوتاهی از آن دست میکشیم و کارهای مان را تمام نمیکنیم؟چرا با وجود اشتیاق فراوان برای رسیدن به اهداف و…