ترک تنبلی به روش نیوتون-قانون تکانش

فرمول ویژه ریشه کن کردن تنبلی که نیوتون تجویز کرده است

چرا تنبلی میکنیم و راه غلبه بر تنبلی چیست؟ چرا کارها و برنامه هایمان را شروع نمیکنیم؟ چرا وقتی یک کاری را شروع میکنیم، بعد از مدت کوتاهی از آن دست میکشیم و کارهای مان را تمام نمیکنیم؟ چرا با وجود اشتیاق فراوان برای رسیدن به اهداف و آرزو هایمان در زندگی ، باز هم سستی …

فرمول ویژه ریشه کن کردن تنبلی که نیوتون تجویز کرده است ادامه مطلب »