شکایات

خیلی متاسف و ناراحت شدیم که شما را اینجا میبینیم.

موضوعی که شما را ناراحت کند، قطعا باعث ناراحتی ما نیز میشود، پس قول میدهیم به طور جدی این مشکل را پیگیری و بررسی کنیم تا هرچه زودتر ناراحتی شما برطرف شود.

از شما میخواهیم چند نفس عمیق بکشید و با آرامش این فرم را برای ما ارسال کنید تا خیلی سریع رسیدگی را آغاز کنیم.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .